Video

Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd

Fondi UE: Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd from Maltafly on Vimeo.

Il-Video originali tal-PN: Prime Minister Lawrence Gonzi achieves EUR 1,128m for Malta

• Allajaf kemm ezatt se nispiccaw inzersqu mill-fondi tal-2007-2013. Nafu zgur li qed nimpalaw lejn il-budget Ewropew mas-€70 miljuni fis-sena mit-taxxi, t-tariffi u l-VAT.

Nafu wkoll li kull centezmu li jasal lura Malta jrid qabel xejn jigi mittallab sollenniment, sabiex imbaghad jigi mbierek mill-qdusija taghhom fil-Kummissjoni, biex wara nimpalaw kwart iehor tal-flus halli nkunu nistghu nitmejjlu bin-nies u nghidulhom Progett iehor mill-Fondi Ewropej... ...

Eku ta' Zmien Iehor

Eku ta' Zmien Iehor (Malta 1933, 1959 to the sound of Brikkuni) from Maltafly on Vimeo.

 Teqred l-imghodditeqred kull raguni u tama li tiskopri x'minnek irid il-gejjieni. Bhal beccun misluf u minsi, serf ta' hsibijietu, spirtu bezghan bla ma jaf li ghandu jkun jaf min hu.

Fi spirtu ta' globu misruq mill-eqdem kuluri, fejn jahkem il-griz, bl-imghoddi minsi, mistmerr, mghawweg... mitluf qabel sar mgharuf u mifhum. ... ...

Oppa Gonzi Style! (Video)

 

Subscribe to RSS - Video