Satire

Il-Lejl tal-Flixkun Oskur


MILL-ARKIVJI TAL-ISTORJA 
- LOKALITA: CENTRU NAZZJONALI, MY LAND


• Il-Ginger ha postu mal-mejda bla kliem. Is-skiet kien iktar wiehed ta' biza' milli stima.

"Wasal iz-zmien tal-bidla, l-ahwa," qabad u qalilhom, minghajr ebda introduzzjoni, hekk kif hall il-cufflinks u llaxka t-tongs minn xaqq warranitu. Dik l-imbierka imhatra li fettillu jaghmel ma' Mixell!

"Mal-era tal-Gonz spiccat l-era t'Eddy, l-era tal-money-no-problem, l-era tad-dejn hieles..." Waqaf ghal mument biex id-dixxipli tieghu jixtarru l-kobor tal-mument.

Hadd m`hu ghar-rimi!


MILL-ARKIVJI TAL-ISTORJA

- LOKALITA: CENTRU NAZZJONALI, MY LAND

Il-Ginger hassu kuntent wisq bieh innifsu.

Mintoff zgur kien ikun kburi bija, haseb, hekk kif dawwar l-istering biex jiskapula qattus iswed li qasamlu t-triq.

Li toqtol tliet ghasafar b'gebla wahda, tajjeb, imma qattus iswed b'Alfa grizoskura, le. Issa li kien riesaq lejn l-ghan ahhari tieghu zgur ma riedx xi qattus iswed jgharraqlu l-pjanijiet fid-dalma tal-lejl.

Tefa' s-CD Anima di Iago d'Otello li kien irregalalu Anglu f'wahda mill-iskappaturi li kienu jaghmlu fi Sqallija, u saq gazdawn lejn il-My Land.

Il-Muscatieri ta` Malta: Il-Bidu


MILL-ARKIVJI TAL-ISTORJA
- LOKALITA: CENTRU NAZZJONALI, MY LAND

Il-Ginger* kien jaf li l-honeymoon kien wasal fi tmiemu.

Issa beda l-ahhar festin ghalija, lissen bejnu w bejn ruhu. Kif tghaddi din il-kampanja elettorali jien se nilhaq Prim Ministru...

Harsitu waqghet fissa lejn il-hajt. Beda jhoss li kellu jishet is-siegha u l-mument. Ma kien mument tajjeb xejn li tilhaq prim ministru waqt l-ahhar jiem tal-bnazzi qabel il-burraxka l-kbira.

Buzuttin: Id-domandi ta` Peppi salbuni


FLY NEWS | Wara d-Dibattitu: Intervista Esklussiva ma' Sajmint Buzuttin, Vici Kapo Penne Cordon Bleu, Apparatchik, EUSSR

FUQ FOMM kulhadd illum kien id-dibattitu storiku fuq ix-Xarabank bejn iz-zewg Vici Kapjiet u ghallhekk FLY NEWS qed jaghmel kollegament qasir ma' Vici Kap minnhom.

FLY: Vici Kap Sajmint, ghadek kif wasalt mid-dibattitu mal-Vici Kap Anglu. Kif qed ihossok?

Sajmint: Ezawrit, Fly. Imnalla kien ripetizzjoni tar-replay. Imma d-domandi ta' Peppi salbuni...

Peppi jpappi tlett sieghat fuq daharna


FLY NEWS
| Kolpo di xena fil-pajjiz tard il-bierah hekk kif flok ix-Xarabank ta' Pappi Asso Pardi rajna TVM News Overdrajv Spexjalll - dibattitu filo-xjentifiku ta' tlett sighat bejn Rude Amajra u Pappi Asso.

Pappi kellu hafna xi jghid, u peress li s-slot ta' Xarabank tibqa' dejjem tieghu u ta' hadd aktar, Rude bir-ragun tkazat ma' Pappi dwar kemm tal-Labour m'ghamlux sew.

Programm bhal dak! Kellna suppost nitpaxxew bil-Vici Kapijiet taz-zewg partiti u flok Anglu jitfacca dimonju akkumpanjat mill-iġgant tas-Super One!

Il-Fatwa ta` Simon

"Min ghada, meta tmorru ghand tal-grocer u tisimghu lil min jghid kontra l gvern, qumu u tkellmu  u thallux aktar lil min jitkellem kontra l gvern," qal il-Vici Simon Busuttil f'laqgha mad-dixxipli.

Waqa L-Għass...


Wara hafna xhur ta' loghob mad-duda, Franco rabat lill-Gonz ma' qaddu u qabez...

"Ma tajtx kazi," beda jghidlu hekk kif ghadda seqer sparat minn ma mnieher il-Gonz.

"Issa iftah dak l-imbierek paraxut ghax se mmutu t-tnejn!" Ghajjat il-Gonz, imwerwer mhux ftit.

"Mela issa qed taghti kazi! Ili nghidlek gejt l-ewwel fil-matrikola u thallini bla ministeru, ja..."

Pages

Subscribe to RSS - Satire