Non-satire

Twelidt f'Familja Striklandjana...

Elezzjoni 2013: Rendikont awto-biografiku politiku

F'dawn il-jiem ta' riflessjoni, bl-arresti tal-bloggers stinati li ma jirriflettux, Pietru Krapatkun* jikteb dwar l-aspett Striklandjan tal-gheruq socio-politici li sawruh, bl-isperanza li ma jgix arrestat ukoll.

 Gejt imwelled f'familja StriklandjanaIzda missieri b'Mintoff spicca nfatwat... ghal xi snin.

Sir Gerald Strickland kien ilu mejjet minn zmien il-gwerra. Hadd ma riedha 'l bintu Mabel, li ma fhemet kwazi xejn bil-Malti u hadd ma ried jifhimha.

Kaduta kienet, qabel bdiet. U b'tifkira tal-familja Strickland, halliet warajha carruta mdensa tal-platti li, jinghad, fi zmienha kienet tapizzerija tal-bellus.

Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd

Fondi UE: Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd from Maltafly on Vimeo.

Il-Video originali tal-PN: Prime Minister Lawrence Gonzi achieves EUR 1,128m for Malta

• Allajaf kemm ezatt se nispiccaw inzersqu mill-fondi tal-2007-2013. Nafu zgur li qed nimpalaw lejn il-budget Ewropew mas-€70 miljuni fis-sena mit-taxxi, t-tariffi u l-VAT.

Nafu wkoll li kull centezmu li jasal lura Malta jrid qabel xejn jigi mittallab sollenniment, sabiex imbaghad jigi mbierek mill-qdusija taghhom fil-Kummissjoni, biex wara nimpalaw kwart iehor tal-flus halli nkunu nistghu nitmejjlu bin-nies u nghidulhom Progett iehor mill-Fondi Ewropej... ...

Mintoff u Eddie f'Joseph Wiehed

 Kif qed tarawqlibna ghal struttura ohra - wahda li iktar tixbah lill-Maltafly tal-2002... inqas moderna, veru, izda inqas soffokanti u aktar kreattiva.

Ghandna hafna x'nibnu u x'nesperimentaw - diversi tipi ta' satira, animazzjoni, intervisti, u anki rivista digitali...

Dan hu zmien tal-esperimentazzjoni. Zmien ta' bnazzi relattiv waqt krizi finanzjarja prolongata. U hekk kif toqrob lejna t-tempesta taz-zona ewro, din ahna ga ilna nhossuha minghajr ma l-hafna jobsru.

Qatt daqs waqt din il-hemda helwa ma kien daqshekk illupjat il-Malti, imbexxex issa bl-aktar kampanja elettorali falza li qat rat Malta.

X'ma qallekx Simon fuq il-bailout


Click on image to enlarge

MALTAFLY | F’Ottubru li ghadda, hekk kif Simon Busuttil beda l-inzul tieghu fil-politika parrokkjali, dan hareg jattakka lill-Labour.

S’hawn kollox sew. Fi triqtu lejn il-poter lokali, il-loghba hekk  trid tintlaghabIzda biex kien hareg Simon Busuttil?

Fl-artiklu tat-Times qalilna li bil-Labour fil-gvern konna se "noqorbu lejn il-Grecja” u li Malta tispicca "thabbat bieb l-Ewropa ghal bailout."

M’hemmx dubju, kliem meqjuz minn apparatchik tal-iprim kwalitaIzda r-realta hi ferm aktar kumplessa minn hekkGhax fil-verita, ir-ragunijiet ghala Malta tista' tkun riesqa lejn bailout jinsabu mhux f'dak li jghid Simon, izda f'dak li ma jghidx.

Subscribe to RSS - Non-satire