Fly News

Dispatches on Malta's 'F' Ministers

Dispatch One: Foreign Minister debriefed by US State Department staffers

Dear Maltese Tellectuals

My European brothers and sisters,

Comrades, l-Ahwa!

Have I got happy news for you!

The US State Department – no less! – eager to measure the Maltese administration’s response-readiness to US subversive efforts in North Africa and the Middle East, has asked its European affairs bureau to dispatch a deputy assistant to debrief our foreign minister.

Dwardu Xjiekluna: Ma rridx pistola ma rasi!

 Ma rridx nispicca b'pistola ma' rasi bhal ministru Ciprijott... Izda l-akbar biza' tieghi hu li jiddeciedu li ahna jmiss ghal bailout u nehel jien bla htija... se naghmel minn kollox biex inkunu obbidjenti, li ma naccettawx flus tal-ghadu, biex forsi jhalluna nghixu!  jghid Dwardu Xjiekluna, il-Ministru Malti Ghall-Finanzjamenti Ewropej u Djun PubbliciBankarji.

FLY: Dward, nibdabiex nawguralek f'isem il-kru kollu tan-newsroom tal-Maltafly, u ridt l-ewwel nistaqsik dwar dak li ktibt wara l-ewwel laqgha tieghek tal-Eurogroup. Tidher li staghgibt bl-imgieba tal-kbarat taghna.

DX: Iva, iva, ma rrid qatt inkun flok il-ministru Ciprijott. Ghadek ma tafx kif hassrulu demmu miskin! Trattawh ta' majjal lest ghall-qatla! Biex idejnuhom 10 biljun ewro iriduhom l-ewwel isibu kwazi 6 biljuni minn x'imkien - u qed igieghluhom biex barra li jbieghu id-deheb u l-assi nazzjonali, jiehdu mid-depositi bankarji wkoll...

Sajmint Buzuttin Jitkaxkar fis-Silla

Din mhux telfa, din tkaxkira, tennilu l-Bondiloo bir-rawa f'halqu, hekk kif il-Gonz rega' ikkonfermalu: Iva, din kienet tkaxkira, u l-htija qed ingorrha kollha wahdi.

U hemm, ma genb il-Gonz waqt il-konferenza stampa, f'mohh il-Vici Kap Sajmint Buzuttin kien qed iberren messagg wiehed:

La flus tal-karti u lanqas tad-deheb

FLY NEWS | INTERVISTA ESKLUSSIVA MAL-QADDEJ MINISTERILI MALTI TAL-FINANZI EWROPEJ

FLY: Grazzi talli gejt fostna, Tunnu...

Tunnu Fenek: Tonjo... jisimni Tonjo Fenek.

FLY: Sewwa, Tonno, xtaqna l-ewwel nett nistaqsuk x'toqghod taghmel waqt il-laqghat taz-zona ewro.

Tunnu: Jien qabel xejn, Fly, xtaqt insostni li ma qlajt l-ebda rigali ta' flus mit-tixhim fix-xiri taz-zejt li tela' f'wicc l-ilma...

Buzuttin: Id-domandi ta` Peppi salbuni


FLY NEWS | Wara d-Dibattitu: Intervista Esklussiva ma' Sajmint Buzuttin, Vici Kapo Penne Cordon Bleu, Apparatchik, EUSSR

FUQ FOMM kulhadd illum kien id-dibattitu storiku fuq ix-Xarabank bejn iz-zewg Vici Kapjiet u ghallhekk FLY NEWS qed jaghmel kollegament qasir ma' Vici Kap minnhom.

FLY: Vici Kap Sajmint, ghadek kif wasalt mid-dibattitu mal-Vici Kap Anglu. Kif qed ihossok?

Sajmint: Ezawrit, Fly. Imnalla kien ripetizzjoni tar-replay. Imma d-domandi ta' Peppi salbuni...

Peppi jpappi tlett sieghat fuq daharna


FLY NEWS
| Kolpo di xena fil-pajjiz tard il-bierah hekk kif flok ix-Xarabank ta' Pappi Asso Pardi rajna TVM News Overdrajv Spexjalll - dibattitu filo-xjentifiku ta' tlett sighat bejn Rude Amajra u Pappi Asso.

Pappi kellu hafna xi jghid, u peress li s-slot ta' Xarabank tibqa' dejjem tieghu u ta' hadd aktar, Rude bir-ragun tkazat ma' Pappi dwar kemm tal-Labour m'ghamlux sew.

Programm bhal dak! Kellna suppost nitpaxxew bil-Vici Kapijiet taz-zewg partiti u flok Anglu jitfacca dimonju akkumpanjat mill-iġgant tas-Super One!

Subscribe to RSS - Fly News