All Articles

Peppi jpappi tlett sieghat fuq daharna


FLY NEWS
| Kolpo di xena fil-pajjiz tard il-bierah hekk kif flok ix-Xarabank ta' Pappi Asso Pardi rajna TVM News Overdrajv Spexjalll - dibattitu filo-xjentifiku ta' tlett sighat bejn Rude Amajra u Pappi Asso.

Pappi kellu hafna xi jghid, u peress li s-slot ta' Xarabank tibqa' dejjem tieghu u ta' hadd aktar, Rude bir-ragun tkazat ma' Pappi dwar kemm tal-Labour m'ghamlux sew.

Programm bhal dak! Kellna suppost nitpaxxew bil-Vici Kapijiet taz-zewg partiti u flok Anglu jitfacca dimonju akkumpanjat mill-iġgant tas-Super One!

Waqa L-Għass...


Wara hafna xhur ta' loghob mad-duda, Franco rabat lill-Gonz ma' qaddu u qabez...

"Ma tajtx kazi," beda jghidlu hekk kif ghadda seqer sparat minn ma mnieher il-Gonz.

"Issa iftah dak l-imbierek paraxut ghax se mmutu t-tnejn!" Ghajjat il-Gonz, imwerwer mhux ftit.

"Mela issa qed taghti kazi! Ili nghidlek gejt l-ewwel fil-matrikola u thallini bla ministeru, ja..."

X'ma qallekx Simon fuq il-bailout


Click on image to enlarge

MALTAFLY | F’Ottubru li ghadda, hekk kif Simon Busuttil beda l-inzul tieghu fil-politika parrokkjali, dan hareg jattakka lill-Labour.

S’hawn kollox sew. Fi triqtu lejn il-poter lokali, il-loghba hekk  trid tintlaghabIzda biex kien hareg Simon Busuttil?

Fl-artiklu tat-Times qalilna li bil-Labour fil-gvern konna se "noqorbu lejn il-Grecja” u li Malta tispicca "thabbat bieb l-Ewropa ghal bailout."

M’hemmx dubju, kliem meqjuz minn apparatchik tal-iprim kwalitaIzda r-realta hi ferm aktar kumplessa minn hekkGhax fil-verita, ir-ragunijiet ghala Malta tista' tkun riesqa lejn bailout jinsabu mhux f'dak li jghid Simon, izda f'dak li ma jghidx.

Tarf il-Bidu tal-Bondiloo

 


Picture: Those were the days - Bondiloo and Deffney too (c. 1594)  

ATT I: Decizjoni Ferm Emottiva

Il-futur kien fuq mohh il-Bondiloo lejl u nhar. Id-difna issa kienet waslet u s-sinjali kien qed jarahom kullimkien, anki fil-mera: miktubin fuq mohhu bil-maqlub - GonziRIPN.
 
"Daqshekk tkessaht!" qal bejnu u bejn ruhu, waqt li prova jimsah mohhu.
 
"Iz-zejza ma hlibthiex bizzejjed meta kelli c-cans!" kompla jhewden

Jew Nejja, Or Mahruqa

Parallel Universes: Two Timelines, One People, Same Islands, Same Date


  Click on map to enlarge

The following are two news reports accessed by the Maltafly Multi-Timeline Receptor (MMTR). The first, dated 21 September 2164, is a local TV news report giving insight into the intricate web of a small multi-sovereign archipelago on a parallel earth. This is followed by Celebrations and Challenges Ahead, a press article of the same date, from the same islands, but from yet another parrallel earth.

Oppa Gonzi Style! (Video)

 

Il-Maltafly Tqum mis-Siesta

Dawk minnkom li ghalqu t-80 sena zgur tiftakru fl-ewwel verzjoni tal-Maltafly li tfaccat fl-2002. Kien zmien meta l-Youtube ma kienx jezisti, l-internet kien slow mejjet u l-ispazju Malti kien qisu c-cimiterju tat-Torok.

Tant kien hawn ghatx li fi ftit xhur il-Maltafly spiccat qabzet lis-sit tat-Tajmz of Gahan fl-Alexa Rankings. Dak iz-zmien, l-Independerrr online kienet qisha fuljett ta' kazin tal-banda u l-Gahan Today kienet tigi updejtjata kull meta jqumlu Salvu Balzan...

Pages

Subscribe to RSS - All Articles