All Articles

Minn Centru Finanzjarju ghal Centru Gbejnatarju

Il-bebbux Malti qatt ma tkessah bhall-bugharwien Ciprijott, izda xorta se jhottulna s-settur finanzjarju li bnejna...

Mimli tilja brim kif kien, il-President tal-Kummissjoni Barroso kien qed jittama li jehilsu kollox fi kwarta.

Kienu se jiddeciedu dwar Malta, u l-President tal-Kunsill Van Rompuy kien sejjah laqgha hekk-straordinarja! ... ...

It-Tieni Repubblika lejn l-Aqwa fl-Ewropa

Lil Alla dejjem tlabnieh jaghti d-dehen lil min jahkimna. U hekk iridna nkomplu naghmlu.

MILL-ARKIVJI TA' PIETRU KRAPATKUN 

• In-nazzjon kien issa lest. Kien se jwaqqaf it-Tieni Repubblika u l-Aqwa fl-Ewropa kien se jkun!

Din ma kienetx semplici rinaxxita. Kienet anzi naxxita sintetika fejn is-sugu Mintoffjan jiddewweb mal-vizjoni ta' Eddie biex jissawwar wild gdid fl-istorja tad-dinja - l'Ewropew Malti... ...

Dwardu Xjiekluna: Ma rridx pistola ma rasi!

 Ma rridx nispicca b'pistola ma' rasi bhal ministru Ciprijott... Izda l-akbar biza' tieghi hu li jiddeciedu li ahna jmiss ghal bailout u nehel jien bla htija... se naghmel minn kollox biex inkunu obbidjenti, li ma naccettawx flus tal-ghadu, biex forsi jhalluna nghixu!  jghid Dwardu Xjiekluna, il-Ministru Malti Ghall-Finanzjamenti Ewropej u Djun PubbliciBankarji.

FLY: Dward, nibdabiex nawguralek f'isem il-kru kollu tan-newsroom tal-Maltafly, u ridt l-ewwel nistaqsik dwar dak li ktibt wara l-ewwel laqgha tieghek tal-Eurogroup. Tidher li staghgibt bl-imgieba tal-kbarat taghna.

DX: Iva, iva, ma rrid qatt inkun flok il-ministru Ciprijott. Ghadek ma tafx kif hassrulu demmu miskin! Trattawh ta' majjal lest ghall-qatla! Biex idejnuhom 10 biljun ewro iriduhom l-ewwel isibu kwazi 6 biljuni minn x'imkien - u qed igieghluhom biex barra li jbieghu id-deheb u l-assi nazzjonali, jiehdu mid-depositi bankarji wkoll...

Minn Wara l-Kwinti: Il-Prim fi Brussell• 
Kif dahal ghall-Laqgha Gholja tal-Kunsill fi Brussell, f'mohh il-Prim il-gdid Malti kien hemm biss hsieb wiehed. Kien se jsib lil President Herman Van Rompuy f'mument kwiet qabel ipoggu madwar il-Mejda t-Tonda tal-Kunsill. U kien se jiehu cans.

Ma damx ma kellu l-ewwel sorpriza, hekk kif skopra illi l-Prim Malti jpogguh biswit il-Prim Ingliz. Dan kien privilegg rizervat ghalina. Joseph minn dan kien cert... ...

Sajmint Buzuttin Jitkaxkar fis-Silla

Din mhux telfa, din tkaxkira, tennilu l-Bondiloo bir-rawa f'halqu, hekk kif il-Gonz rega' ikkonfermalu: Iva, din kienet tkaxkira, u l-htija qed ingorrha kollha wahdi.

U hemm, ma genb il-Gonz waqt il-konferenza stampa, f'mohh il-Vici Kap Sajmint Buzuttin kien qed iberren messagg wiehed:

Twelidt f'Familja Striklandjana...

Elezzjoni 2013: Rendikont awto-biografiku politiku

F'dawn il-jiem ta' riflessjoni, bl-arresti tal-bloggers stinati li ma jirriflettux, Pietru Krapatkun* jikteb dwar l-aspett Striklandjan tal-gheruq socio-politici li sawruh, bl-isperanza li ma jgix arrestat ukoll.

 Gejt imwelled f'familja StriklandjanaIzda missieri b'Mintoff spicca nfatwat... ghal xi snin.

Sir Gerald Strickland kien ilu mejjet minn zmien il-gwerra. Hadd ma riedha 'l bintu Mabel, li ma fhemet kwazi xejn bil-Malti u hadd ma ried jifhimha.

Kaduta kienet, qabel bdiet. U b'tifkira tal-familja Strickland, halliet warajha carruta mdensa tal-platti li, jinghad, fi zmienha kienet tapizzerija tal-bellus.

Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd

Fondi UE: Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd from Maltafly on Vimeo.

Il-Video originali tal-PN: Prime Minister Lawrence Gonzi achieves EUR 1,128m for Malta

• Allajaf kemm ezatt se nispiccaw inzersqu mill-fondi tal-2007-2013. Nafu zgur li qed nimpalaw lejn il-budget Ewropew mas-€70 miljuni fis-sena mit-taxxi, t-tariffi u l-VAT.

Nafu wkoll li kull centezmu li jasal lura Malta jrid qabel xejn jigi mittallab sollenniment, sabiex imbaghad jigi mbierek mill-qdusija taghhom fil-Kummissjoni, biex wara nimpalaw kwart iehor tal-flus halli nkunu nistghu nitmejjlu bin-nies u nghidulhom Progett iehor mill-Fondi Ewropej... ...

Pages

Subscribe to RSS - All Articles