Il-Muscatieri ta` Malta: Il-Bidu


MILL-ARKIVJI TAL-ISTORJA
- LOKALITA: CENTRU NAZZJONALI, MY LAND

Il-Ginger* kien jaf li l-honeymoon kien wasal fi tmiemu.

Issa beda l-ahhar festin ghalija, lissen bejnu w bejn ruhu. Kif tghaddi din il-kampanja elettorali jien se nilhaq Prim Ministru...

Harsitu waqghet fissa lejn il-hajt. Beda jhoss li kellu jishet is-siegha u l-mument. Ma kien mument tajjeb xejn li tilhaq prim ministru waqt l-ahhar jiem tal-bnazzi qabel il-burraxka l-kbira.

Buzuttin: Id-domandi ta` Peppi salbuni


FLY NEWS | Wara d-Dibattitu: Intervista Esklussiva ma' Sajmint Buzuttin, Vici Kapo Penne Cordon Bleu, Apparatchik, EUSSR

FUQ FOMM kulhadd illum kien id-dibattitu storiku fuq ix-Xarabank bejn iz-zewg Vici Kapjiet u ghallhekk FLY NEWS qed jaghmel kollegament qasir ma' Vici Kap minnhom.

FLY: Vici Kap Sajmint, ghadek kif wasalt mid-dibattitu mal-Vici Kap Anglu. Kif qed ihossok?

Sajmint: Ezawrit, Fly. Imnalla kien ripetizzjoni tar-replay. Imma d-domandi ta' Peppi salbuni...

Peppi jpappi tlett sieghat fuq daharna


FLY NEWS
| Kolpo di xena fil-pajjiz tard il-bierah hekk kif flok ix-Xarabank ta' Pappi Asso Pardi rajna TVM News Overdrajv Spexjalll - dibattitu filo-xjentifiku ta' tlett sighat bejn Rude Amajra u Pappi Asso.

Pappi kellu hafna xi jghid, u peress li s-slot ta' Xarabank tibqa' dejjem tieghu u ta' hadd aktar, Rude bir-ragun tkazat ma' Pappi dwar kemm tal-Labour m'ghamlux sew.

Programm bhal dak! Kellna suppost nitpaxxew bil-Vici Kapijiet taz-zewg partiti u flok Anglu jitfacca dimonju akkumpanjat mill-iġgant tas-Super One!

Il-Fatwa ta` Simon

"Min ghada, meta tmorru ghand tal-grocer u tisimghu lil min jghid kontra l gvern, qumu u tkellmu  u thallux aktar lil min jitkellem kontra l gvern," qal il-Vici Simon Busuttil f'laqgha mad-dixxipli.

Waqa L-Għass...


Wara hafna xhur ta' loghob mad-duda, Franco rabat lill-Gonz ma' qaddu u qabez...

"Ma tajtx kazi," beda jghidlu hekk kif ghadda seqer sparat minn ma mnieher il-Gonz.

"Issa iftah dak l-imbierek paraxut ghax se mmutu t-tnejn!" Ghajjat il-Gonz, imwerwer mhux ftit.

"Mela issa qed taghti kazi! Ili nghidlek gejt l-ewwel fil-matrikola u thallini bla ministeru, ja..."

X'ma qallekx Simon fuq il-bailout


Click on image to enlarge

MALTAFLY | F’Ottubru li ghadda, hekk kif Simon Busuttil beda l-inzul tieghu fil-politika parrokkjali, dan hareg jattakka lill-Labour.

S’hawn kollox sew. Fi triqtu lejn il-poter lokali, il-loghba hekk  trid tintlaghabIzda biex kien hareg Simon Busuttil?

Fl-artiklu tat-Times qalilna li bil-Labour fil-gvern konna se "noqorbu lejn il-Grecja” u li Malta tispicca "thabbat bieb l-Ewropa ghal bailout."

M’hemmx dubju, kliem meqjuz minn apparatchik tal-iprim kwalitaIzda r-realta hi ferm aktar kumplessa minn hekkGhax fil-verita, ir-ragunijiet ghala Malta tista' tkun riesqa lejn bailout jinsabu mhux f'dak li jghid Simon, izda f'dak li ma jghidx.

Tarf il-Bidu tal-Bondiloo

 


Picture: Those were the days - Bondiloo and Deffney too (c. 1594)  

ATT I: Decizjoni Ferm Emottiva

Il-futur kien fuq mohh il-Bondiloo lejl u nhar. Id-difna issa kienet waslet u s-sinjali kien qed jarahom kullimkien, anki fil-mera: miktubin fuq mohhu bil-maqlub - GonziRIPN.
 
"Daqshekk tkessaht!" qal bejnu u bejn ruhu, waqt li prova jimsah mohhu.
 
"Iz-zejza ma hlibthiex bizzejjed meta kelli c-cans!" kompla jhewden

Pages

Subscribe to Maltafly RSS