Waqa L-Għass...


Wara hafna xhur ta' loghob mad-duda, Franco rabat lill-Gonz ma' qaddu u qabez...

"Ma tajtx kazi," beda jghidlu hekk kif ghadda seqer sparat minn ma mnieher il-Gonz.

"Issa iftah dak l-imbierek paraxut ghax se mmutu t-tnejn!" Ghajjat il-Gonz, imwerwer mhux ftit.

"Mela issa qed taghti kazi! Ili nghidlek gejt l-ewwel fil-matrikola u thallini bla ministeru, ja..."


"Iftah dak il-paraxut, qed nghidlek!"

"Ma rridx!"

"Inweghdek li trid. Lill-Austin ingieghlu jixtri l-Arriva u neziljah ic-Cina. Il-budget approvat mill-Unjoni nitimghu lil Barroso. Lilek inlahqek Vici Kap u inpoggi lil Simon bidillu tieghek..."

"Issa too late", qallu Franco, li kien deciz li jiehu decizjoni ahharija mhux aktar tard minn zewg minuti ohra...

...le tlieta, ha nbezzghu ftit iktar... forsi jaghtini lil Carm ukoll, page boy... le, lil Austin irrid... imma tlett minuti forsi wisq... kieku kont fil-Form IIC x'kont naghmel? Mummy...