Peppi jpappi tlett sieghat fuq daharna


FLY NEWS
| Kolpo di xena fil-pajjiz tard il-bierah hekk kif flok ix-Xarabank ta' Pappi Asso Pardi rajna TVM News Overdrajv Spexjalll - dibattitu filo-xjentifiku ta' tlett sighat bejn Rude Amajra u Pappi Asso.

Pappi kellu hafna xi jghid, u peress li s-slot ta' Xarabank tibqa' dejjem tieghu u ta' hadd aktar, Rude bir-ragun tkazat ma' Pappi dwar kemm tal-Labour m'ghamlux sew.

Programm bhal dak! Kellna suppost nitpaxxew bil-Vici Kapijiet taz-zewg partiti u flok Anglu jitfacca dimonju akkumpanjat mill-iġgant tas-Super One!

Rude Amajra ikkunslatu u assiguratu li kellu kull jedd jitfantas ghax veru tal-pastazati din li tal-Labour qas irrispondewh, biex imbaghad cempel lill-iġgant li qallu orkejs meta ma kien orkejs xejn.

Mhux sew, qaltlu Rude, biex Pappi Asso fetah jghidilna kemm kellu ragun - spjegalna kif jipprepara l-programm u sahansitra wera l-evidenza li hu ma kienx jaqbel mal-Gonz li Franko huwa irrelevanti.

Kif qed taraw fl-istampa (lemin), Rude qed turina li Pappi kellu f'mohhu jaqbez ghal Franko.

Sadattant, Anglu l-Vici Kap kien fuq Super One fejn spjega li trid tkun wiccek imcappas kollu peppiazzopardi biex tghid li bilancjat, meta kulhadd jaf li Where's Every Frigging Sodding Body u GonziPN huma haga wahda politikament.

Izda hawn tinduna kemm ghandu ragun Pappi.

Tal-Labour ma jhobbunix daqs kemm ihobbuni tal-PN, spjega Pappi. Ara x'inhu jghid il-Vici Kap AngluIsimghu il-gideb tal-Labour, qal Pappi, li allura issa halef Gwerra! Gwerra! Gwerra!

Rude qablet mieghu - wara kollox, dan kien programm specjali u issa li waslet l-elezzjoni zgur kien il-waqt li turihom lil min jappogga x-xandir pubbliku.

M'ghandniex xi nghidu, il-kollegamenti u l-filmati ma naqsux. Il-clips ta' Franko jitpastaz kienu t-top hit fuq TVM u Super One. Rude Amajra urietna wkoll kollegament mal-iġgant tas-Super One, mal-Vici Kap Simon, ma' entita tal-partit ta' Brigulju - il-partit demokratikament alternattiv - u anki, jekk mhux sejjer zball, intervista twila ma' Rude Amajra innifisha.

Waqt li Rudy kompliet izzieghel b'Pappi, fuq Super One l-iġgant qalielhom cara u skura: Franko Dibono irrelevanti? Irrelevanti intom, mela Franko Dibono!

Wara l-ewwel round, Rude Amajra regghet irrepetiet l-istess domandi u kummenti biex Pappi rega spjega kollox mill-gdid. Kienu it-tnejn laid back qishom qeghdin fil-kcina ta' Pappi, u hafna qed isostnu li ghalkemm Rude ghandha zmien daqs harruba kienu jaghmlu koppja sbejha indeed ghax Pappi qed isir qisu grottlu tal-ilma helu.

Fl-ahhar, Rude staqsietu kienx se jaqta' qalbu wara disfatta bhal din.  'No way,' qallha Pappi, jien bniedem ta' barra minn hawn, u ghad li mhux perfett, kwazi perfett. Mhux ta' b'xejn li Verheugen qalilna 'Xarabank seat is hottest seat'! Ghax jien mhux nejk. I am the one in owly.

Sadattant, hafna huma dawk li qed isostnu li Franko Dibono kellu l-isbah cans li jaghmel l-ispeech ta' hajtu u juri lil kulhadd xi jsarrfu il-Form IIC rezalts.  Minflok, agixxa qisu qahba f'xalata ghadhom kemm serqulha l-portmoni.

Izda l-istorja ghandha happy ending.

Pappi Asso Pardi jassigura lil kulhadd illi f'dinja parallela l-programm fil-fatt sar. Li gara hemm kien li hadd ma nduna b'xejn u d-dibattitu kompla bejn Franko u Simon bhallikieku kien hemm Anglu.

Mur obsor, hej. Imma hemmhekk ma tpaxxewx b'din il-farsa...