Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd

Fondi UE: Gonzi Jinganna u Ma Jgiddbu Hadd from Maltafly on Vimeo.

Il-Video originali tal-PN: Prime Minister Lawrence Gonzi achieves EUR 1,128m for Malta

• Allajaf kemm ezatt se nispiccaw inzersqu mill-fondi tal-2007-2013. Nafu zgur li qed nimpalaw lejn il-budget Ewropew mas-€70 miljuni fis-sena mit-taxxi, t-tariffi u l-VAT.

Nafu wkoll li kull centezmu li jasal lura Malta jrid qabel xejn jigi mittallab sollenniment, sabiex imbaghad jigi mbierek mill-qdusija taghhom fil-Kummissjoni, biex wara nimpalaw kwart iehor tal-flus halli nkunu nistghu nitmejjlu bin-nies u nghidulhom Progett iehor mill-Fondi Ewropej... ...

U issa, wara li meshu l-art bih go Brussel, u wara li baqa sal-ahhar fis-summit bhal talab minsi, il-Prim Qaddej Malti gie fostna jiftahar li kiseb l-itjeb manna li qatt akkwista l-pajjizett.

Pajp tal-gass? Fondi Ewropej. Mithna taz-zrar? Fondi ewro b'xej! Ingassa w cangun? Bondi juri fej...

Dan il-video ghamilnieh ghax ma flahniex naraw lill-gensna jghodos aktar fil-hamabil-Prim Ministru jitimghu is-silla u l-Kap tal-Oppozizzjoni jnewwillu l-ixkejjer...

U bil-haqq, veru dik l-istorja tal-Mozambique, li ghall-perjodu 2007-2013 hadu fondi Ewropej daqs kemm se niehdu ahna fondi netti fis-seba snin li gejjin... Hafna pajjizi madwar id-dinja jibbenefikaw mit-taxxi li nhallsu ahna c-cittadini Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea hi ferm hanina bi flus haddiehor. Ulied uliedek se jkunu jafu ahjar.

Il-verzjoni Youtube ta' dan il-video tinsab hawnhekk.
Il-Video originali tal-PN: Prime Minister Lawrence Gonzi achieves EUR 1,128m for Malta

Sorsi:
Malta to get €1.12 billion in EU funds (isfel nett issibu dokument pdf li qieghed ikkuppjat fil-link li jmiss:)
 
.