Eku ta' Zmien Iehor

Eku ta' Zmien Iehor (Malta 1933, 1959 to the sound of Brikkuni) from Maltafly on Vimeo.

 Teqred l-imghodditeqred kull raguni u tama li tiskopri x'minnek irid il-gejjieni. Bhal beccun misluf u minsi, serf ta' hsibijietu, spirtu bezghan bla ma jaf li ghandu jkun jaf min hu.

Fi spirtu ta' globu misruq mill-eqdem kuluri, fejn jahkem il-griz, bl-imghoddi minsi, mistmerr, mghawweg... mitluf qabel sar mgharuf u mifhum. ... ...

Bhal gherf il-bidwi safimistmerr minn zeblieh-il hniex li jgharrxu f'imhuh maghgunab'zokk niexef ghal sinsla mkahhla ma' lsienhomapprovati, imbullati, ittimbrati, imbuzzati...

Impenjati b'gherf abbundanti tadak li m'huwiex, mitmugha skalora li toskura kull m'hu ta' taht fuq, maqlub rasu l-isfelbhall-imghoddi li l-eku tieghu ma ngharfux.

Eku ta' hsibijiet li fasslu l-mument t'issa w t'ghadaTal-eghmil li twettaq fi spazju wiehed, att wara l-iehor, mifruda biss fiz-zmien b'sekonda wara l-ohra, minsija u mistura daqs li kieku qatt ma kienu.

Bhal pitirross li tilef rasujittajjar bil-ferhmigbur max-xirka tal-gamiem u s-summien... 

...u tas-sriedaq, u tal-ajkli u l-hamiem, maghqudin taht dik l-istess stilla li tant habbew l-aghar ghedewwa tas-sewwa.

kien cert li bhalhom kien u bhalhom kien se jaghmelKien cert li minnhom kellu jisma' ghax maghhom kellu jtir. U kollha mgienen ma setghux kienu! U kienu jafu fejn sejrin u kollha jafu minn fejn gew... ghax kienu qalulhom.